سامانه ردیابی GIS

اضافه کردن نقشه های جی ای اس  به سامانه ردیابی

در صورتیکه با واژه GIS و  قابلیتهای آن آشنایی ندارید می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید.

GIS چیست؟